Algemene voorwaarden – Barbara Witterland Creations

Algemene voorwaarden – Barbara Witterland Creations

De algemene voorwaarden van Barbara Witterland Creations kun je ook downloaden als pdf.

 Algemene voorwaarden  

versie 2.1 – juli 2016

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Algemeen
Artikel   2 – Offertes
Artikel   3 – Prijzen
Artikel   4 – Overeenkomst
Artikel   5 – Uitvoering van de overeenkomst
Artikel   6 – Tussentijdse wijziging van de opdracht
Artikel   7 – Medewerking van de opdrachtgever
Artikel   8 – Concepttekst en eenmalige herziening
Artikel   9 – Levering en gebruiksrecht
Artikel 10 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Onderzoek en klachten
Artikel 13 – Overmacht
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Artikel 15 – Geheimhouding
Artikel 16 – Auteursrechten
Artikel 17 – Vrijwaring
Artikel 18 – Vervaltermijn
Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 20 – Wijzigingen van de voorwaarden


Artikel 1 – Algemeen

 1. Een overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden in combinatie met de door de opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Barbara Witterland Creations, hierna te noemen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien de opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat de opdrachtnemer in welke mate dan ook het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes

 1. Elke offerte is kosteloos, vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na dagtekening.
 2. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan de opdrachtnemer.
 3. De opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door de opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.
 2. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. De opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
 3. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7: 409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 4. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt.
 6. De opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

Artikel 6 – Tussentijdse wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de opdrachtnemer op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 2. Veranderingen die in een reeds verstrekte overeenkomst worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 7 – Medewerking van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan de opdrachtnemer die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens door de opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor de opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Concepttekst en eenmalige herziening

 1. Indien de levering een tekst bevat, zal de overeenkomst betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de opdrachtgever. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Een ingrijpende herziening,
  meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Levering en gebruiksrecht

 1. Levering geschiedt vanaf het bedrijf van de opdrachtnemer. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld. 
 3. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de opdrachtnemer.

Artikel 10 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel de opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de opdrachtnemer vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 4. Indien de opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan. 
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan. 
 6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De opdrachtgever daarentegen is, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht. 
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.
 8. Indien de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11 – Betaling

 1. Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde opdracht. 
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de opdrachtnemer vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen.
 4. Alle met incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €52,00, exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 5. De opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 12 – Onderzoek en klachten

 1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het geleverde hem ter beschikking wordt gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klachten dienen binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk aan de opdrachtnemer gemeld te worden.
 2. De melding moet dusdanig gedetailleerd omschreven worden, dat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien vaststaat dat het geleverde gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal de opdrachtnemer binnen redelijke termijn de werkzaamheden herstellen of opnieuw uitvoeren.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door de opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Indien de opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat de opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van de opdrachtnemer.
 2. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is iedere partij gerechtigd om de overeenkomst
  zonder rechtelijke tussenkomst, zulks geheel ter eigen beoordeling, óf te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
 3. Indien de opdrachtgever ervoor kiest om de overeenkomst tussentijds te beëindigen wegens overmacht, heeft hij echter wel de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en de opdrachtnemer hiervoor te betalen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van de door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 3. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst of alleen tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die betrekking heeft op de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling  betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de
  overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
  – de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Gebruiker is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6.  De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder de medewerkers van de opdrachtgever.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

Artikel 15 – Geheimhouding

 1. De opdrachtgever en de opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien de opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en de opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
 3. De opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 16 – Auteursrechten

 1. De opdrachtnemer van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet geeft bij levering toestemming voor eenmalige publicatie en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Voor ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. De opdrachtnemer behoudt het recht haar bijdrage elders te verkopen, te publiceren of aan te passen, voor zover zij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet en voor zover er geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Elk gebruik van een tekst dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de opdrachtnemer een vergoeding toe van ten minste tweemaal het
  overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het gebruikelijke uurtarief van de opdrachtnemer. Hieronder valt ook het zonder toestemming aanpassen,
  veranderen of aantasten van de tekst. 
 3. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de opdrachtnemer worden gebracht en door haar worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De opdrachtnemer kan ook eisen dat haar naam niet vermeld wordt of dat gebruik gemaakt wordt van een pseudoniem.
 4. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde opdracht die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan de opdrachtnemer op grond van de Auteurswet het gebruik van haar bijdrage verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 17 – Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die door de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. De opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien de opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is de opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 18 – Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer één (1) jaar.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Het Nederlands recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van de opdrachtnemer of haar gemachtigde de aangewezen rechter.

Artikel 20 – Wijzigingen van de voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever.